Veelgestelde vragen

Vragen over de Behouden Haven?

Aanleiding

 • Waarom starten met een gebiedsontwikkeling van de locatie Behouden Haven?

  Op de Behouden Haven komen nu meerdere kansen bij elkaar om het gebied te veranderen in een levendige woonbuurt die qua kwaliteit aansluit bij het centrum. De transformatie van het gebied sluit aan bij de herinrichting Westzijde, bij de woningbouwprojecten op  het terrein van de voormalige Ford Garage en aan de Klokbaai en bij de initiatieven van vastgoedeigenaren langs de Westzijde (57-67) en Klokbaai 11 om hun panden te slopen /verbouwen en extra woningen te realiseren. Bovendien is de komst van Fluxus en de huurverlenging van De Bieb in het Verkadegebouw een ontwikkeling die de kwaliteit van het gebied verder vergroot.


  Onderdeel van de ideeën voor het opknappen van de buurt is om op de Behouden Haven een nieuwe basisschool te bouwen. De huidige scholen in Oud West zijn niet groot genoeg om aan alle schoolgaande kinderen in het centrumgebied een plek te bieden. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een locatie in Oud-West die geschikt is om een schoolgebouw neer te zetten. De Behouden Haven kwam uit dit onderzoek als meest kansrijke locatie. Hierbij biedt de nieuwbouw van een school kansen om de directe omgeving te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van de verkeerssituatie, het opknappen van de openbare ruimte en het toevoegen van groen.

Ontwikkeling

 • Is er al een ontwerp voor het gebied?

  Er is nog geen ontwerp. Er is ook nog geen besluit. Er wordt pas een ontwerp gemaakt als het besluit genomen is met het gebied aan de slag te gaan. Een nieuw ontwerp komt tot stand in afstemming met de diverse belanghebbenden in het gebied. De schetsen die nu beschikbaar zijn dienen als impressie waar aan gedacht zou kunnen worden.

 • Wat is de status van de tekeningen die nu op de website staan?

  De tekeningen dienen om een idee te krijgen van waar je aan zou kunnen denken bij het inpassen van een school, het verbeteren van de openbare ruimte en het eventueel toevoegen van functies zoals woningen. We hopen dat het mensen inspireert om mee te denken over wat van belang is bij de nieuwe inrichting van de Behouden Haven. Wanneer de raad besluit om te starten met deze gebiedsontwikkeling gaat het ontwerpen pas echt beginnen.

 • Wat gebeurt er nog meer naast een school en opknappen openbare ruimte?

  Met de betrokkenen willen we onderzoeken waar nog meer behoefte aan is en wat mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan woningen of bepaalde voorzieningen.

 • Zijn er wel genoeg parkeerplaatsen voor de nieuwe ontwikkelingen?

  In het ontwerp voor de nieuwe Behouden Haven onderzoeken we welke parkeeroplossingen passen bij de nieuwe situatie. Dit neemt niet weg dat er een aantal openbare parkeerplaatsen zullen verdwijnen als er een schoolgebouw op de Behouden Haven gerealiseerd wordt.

 • Hoe wordt het laden en lossen geregeld voor de winkels?

  Dit is onderwerp van gesprek met de winkeliers. Gezamenlijk moet gezocht worden naar hoe het laden en lossen een plek krijgt in het nieuwe ontwerp voor de Behouden Haven en vooral op een veilige manier gebeurt als er een school en spelende kinderen in de buurt zijn.

Planning

 • Wat is het eerstvolgende mijlpaalmoment?

  Naar verwachting neemt de raad op 18 april een besluit over de start van de gebiedsontwikkeling Behouden Haven.

 • Hoe ziet de planning eruit voor de realisatie van de school Behouden Haven?

  2019: visie gebied en vaststellen ontwerp

  2020: planologische procedure (eventueel gecoördineerd)

  2021: vergunningaanvraag (indien er geen coördinatieregeling wordt toegepast) en aanbesteding

  2022: bouw school

  2023: oplevering school

School

 • Waarom een nieuwe school?

  In 2019 start aan de Mauritsstraat de bouw van een integraal kindcentrum voor de basisscholen Et Buut en Het Baken - Westerkim. Door de toename van het aantal schoolgaande kinderen blijkt uit de leerlingenprognoses dat de capaciteit van dit nieuwe gebouw niet voldoende is om alle leerlingen, die op beide scholen zitten en verwacht worden, te huisvesten. En dat terwijl het nieuwe gebouw ruimte gaat geven aan 600 Zaanse kinderen.

 • Hoeveel leerlingen komen er op de school?

  Het is een basisschool voor ongeveer 300 leerlingen.  

 • Hoe zijn de scholen tot nu toe betrokken?

  In twee workshops hebben gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk onderzocht welke locaties tot de mogelijkheden behoren, en welke voorwaarden voor de inpassing van een school van toepassing zijn op de locatie Behouden Haven.

  In het vervolgtraject werken de gemeente en schoolbesturen in samenspraak met de omwonenden aan een ontwerp voor een school die voldoet aan de eisen van deze tijd in een prettige en (verkeers)veilige omgeving.

 • Waarom komt deze school niet in de nieuw te bouwen Verkadebuurt?

  Voor het project Verkadebuurt wordt op moment van schrijven een bestemmingsplan voorbereid. Dit bestemmingsplan is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst tussen gemeente Zaanstad en Verkade. Vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan door het college en vrijgave voor zienswijze staat voor de zomer van 2019 gepland. Het inpassen van een school leidt tot een vertraging van minimaal 1,5 jaar. Daarbij is het realiseren van een school in de nog te bouwen Verkadebuurt mogelijk maar gaat ten koste van ca. 55 (sociale huur) woningen die nodig zijn om zoveel mogelijk Zaankanters kans op een huis te bieden.

 • Wat is de rol van de gemeente bij het bouwen van een nieuwe school? En wat doen scholen zelf in dat proces?

  De gemeente draagt zorg voor alle huisvestingsvoorzieningen voor het Primair Onderwijs op haar grondgebied. Deze zogenaamde zorgplicht is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor vervangende nieuwbouw wanneer een schoolgebouw bouwkundig is afgeschreven, voor noodzakelijke uitbreidingen en voor herstel van constructiefouten en schade in bijzondere gevallen. Alle overige taken, zoals binnen- en buitenonderhoud, aanpassingen en de exploitatie, komen voor rekening van de schoolbesturen, zij ontvangen daartoe een rijksvergoeding. In dit geval betekent dat dat de gemeente de opdrachtgever wordt van de bouw van een schoolgebouw dat een noodzakelijke uitbreiding is om te voldoen aan de vraag in Zaandam Oud West.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl