Vraag en antwoord

De woningen

 • Wat voor woningen komen er en voor wie?

  De 607 woningen zijn appartementen. Er komen 163 sociale woningen die verhuurd gaan worden door Parteon. De overige 444 appartementen zijn woningen in de vrije sector, waarvan 356 huurwoningen en 88 koopwoningen. De prijzen varieren van middelduur tot en met hogere segment.

 • Waar kan ik mij inschrijven voor een woning?

  U kunt zich op het moment nog niet inschrijven voo een woning. Wel kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de Ontwikkelcombinatie via www.zaansehelden.nl. In deze nieuwsbrief wordt gecommuniceerd als u zich kunt inschrijven voor en woning.

 • Wanneer worden de woningen opgeleverd?

  Wanneer de woningen opgeleverd worden is onder andere afhankelijk van duur van de planologische procedures. De verwachting is dat de eerste woningen in 2023/2024 opgeleverd worden.

 • Hoe energiezuinig zijn de woningen?

  De woningen zijn energiezuinger dan vereisten uit het Bouwbesluit. In de gemeente Zaanstad geldt dat een plan een strengere EnergiePrestatieCoefficient (EPC) moet realiseren. Het plan Zaanse Helden voldoet hieraan. Het gaat om een EPC van 0,2 in plaats van 0,4. De gebouwen zijn gasloos, kennen een hoogwaardige isolatie, duurzaame installaties, zonnepanelen en warmte/koude pompen.

 • Wat betekent dit voor de energierekening?

  Dit is afhankelijk van het gebruik van de bewoners. De energiezuinigheid van de wonigen geven de gelegenheid het energieverbruik te reduceren.

De bouw

 • Wanneer wordt er gestart met bouwen?

  Het is wenselijk dat snel wordt gestart met de bouw van de woningen gezien de grote behoefte die er is aan nieuwe woningen in Zaanstad. De start van de bouwwerkzaamheden is echter afhankelijk van de doorlooptijd van de besluitvorming die nodig is en die zorgvuldig moet zijn. Om die reden is nu nog niet (geheel) te overzien wanneer daadwerkelijk kan worden gestart met bouwen.

 • Waar gaat het bouwverkeer de wijk in en uit?

  Net als bij project Burano zal het bouwverkeer rijden via de Houtveldweg en Teakhout. Tegen de tijd dat er gesloopt en gebouwd gaat worden, worden omwondenen hiervan door de Ontwikkelcombinatie van op de hoogte gesteld.

Molen De Held Jozua

 • Kan de molen voldoende blijven draaien na realisatie van het plan De Zaanse Helden?

  De molen kan ruim voldoende blijven draaien. Dit is onderzocht en de resultaten zijn opgenomen in de bijlagen van het bestemmingsplan.

 • Klopt het dat de ontwikkelcombinatie Mahoniehout BV de nieuwe eigenaar is van de molen?

  De Ontwikkelcombinatie Mahoniehout B.V. heeft overeenstemming met de huidige eigenaar. In 2020 volgt levering.

 • Wat zijn de toekomstplannen voor de molen?

  Het toekomstplan is dat de molen behouden blijft en kan blijven draaien. Uit onderzoek is gebleken dat dit ook mogelijk is na realisatie van het plan De Zaanse Helden. Het onderzoek is ook verricht omdat de molen een Rijksmonument is en (ook langs die weg) beschermd moet worden. De Ontwikkelcombinatie Mahoniehout B.V., de huidige eigenaar en de vrijwilligers maken te zijner tijd praktische afspraken over het draaien van de molen.

 • Gaat de molen gesloopt worden en komt er hoogbouw voor in de plaats?

  Nee, de molen wordt niet gesloopt. De molen is een toegevoegde waarde voor de stad alsook voor de nieuwe bewoners van De Zaanse Helden.

Stikstof

 • Voor veel woningbouwprojecten in Nederland kan het bestemmingsplan niet in terzage worden gelegd. Waarom kan dit bestemmingsplan wel ter inzage worden gelegd?

  Voor het project is een berekening gemaakt van de stikstofdepositie in de huidige situatie en in de nieuwe situatie (met inbegrip van de bouwfase). Daaruit kan worden afgeleid dat het project per saldo tot een daling van stikstofdepositie leidt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dat komt onder meer omdat de huidige (bedrijfs)bebouwing nog op gas gestookt is terwijl de nieuwe woningen gasloos worden gerealiseerd.

 • Is er gerekend met de nieuwe AERIUS-rekentool voor het berekenen van de stikstofuitstoot?

  Ja, er is gerekend met de nieuwe AERIUS-calculator.

 • Bij de gepubliceerde stukken zit geen aanvraag voor de natuurvergunning. Waarom is dat? Wordt deze wel aangevraagd?

  De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om de natuurvergunning, die nodig is voor het project, apart aan te vragen. Hiervoor zijn Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland het bevoegd gezag. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) voert dit uit voor de provincie. De initiatiefnemer heeft de aanvraag inmiddels ingediend bij ODNHN. Deze is – ter informatie – aan het dossier toegevoegd. De aanvraag is gebaseerd op dezelfde stukken die aan het ontwerpbestemmingsplan ten grondslag liggen (onder andere de berekening met de (vernieuwde) AERIUS-calculator).

Hoogtes en zon

 • Hoe hoog worden de gebouwen?

  De bouwhoogten van de negen woontorens variëren van 16 tot 56 meter, uitgevoerd in minimaal 6 tot maximaal 18 bouwlagen. De bouwhoogtes zijn het laagst aan de noordkant, in de nabijheid van molen Held de Jozua en lopen op riching het zuidelijk deel.

 • Blijft er voldoende zon over voor omwonenden?

  Voor de nieuwbouw van De Zaanse Helden is een bezonningsstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de gevolgen van de nieuwbouw voor de omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat De Zaanse Helden minimale invloed hebben op het aantal bezonningsuren van de woonbebouwing in de omgeving. De nieuwbouw heeft geen gevolgen voor de woningen aan de Vurenhout. Voor alle woningen aan Opera en Held Jozuapad geldt dat aan de gehanteerde TNO-richtlijn wordt voldaan.

Verkeer en parkeren

 • Hoe gaan de nieuwe bewoners de wijk en in- en uitrijden?

  De nieuwe bewoners rijden de wijk in en uit via de bestaande ontsluitingen. Aan het Teakhout komt een extra strook om rechtsaf de Houtveldweg op te rijden.

 • Gaat dit leiden tot verkeersopstoppingen in de wijk?

  Dit is onderzocht. De conclusie is dat het verkeer veilig afgewikkeld kan worden.

 • Er komen meer woningen dan parkeerplaatsen, gaat dat wel goed?

  Uit parkeeronderzoek blijkt dat de parkeergarage voldoende ruimte biedt voor het aantal en type woningen dat wordt gebouwd. Nieuwe bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning op straat.

 • Kunnen de bewoners en de medewerkers van de bedrijven van de Zaanse Helden een parkeervergunning krijgen?

  Nee, zij komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Ook bezoekers kunnen geen parkeervergunning krijgen.

 • Wordt er betaald parkeren ingevoerd in de Muziekbuurt?

  In 2020 is voor een deel van de Muziekbuurt betaald parkeren ingevoerd. 

 • Waar kunnen motoren geparkeerd worden?

  Deze kunnen parkeren in de parkeergarage

 • Waarom komen er deelauto's?

  Er komen deelauto's om te stimuleren dat mensen die overwegen een auto te kopen een goed alternatief te bieden. De woningen zijn veelal bestemd voor huishoudens met een laag of modaal inkomen en de verwachting is dat deelauto's een aantrekkelijk alternatief zijn en bewoners geen auto zullen kopen. Het aantal parkeerplaatsen is hierop afgestemd

 • Zijn deze voor de hele buurt beschikbaar?

  De deelauto's zijn beschikbaar voor de inwoners van Zaanse Helden.

 • Ook wordt er een ruimte voor bedrijven gemaakt; waar gaan het personeel en de bezoekers parkeren?

  Het personeel en de bezoekers van de commerciele ruimte kunnen parkeren in de parkeergarage. Ook zijn er 4 plekken beschikbaar buiten de parkeergarage die dicht gelegen zijn bij de ingang van de commerciele ruimte. Deze vier parkeerplekken gaan onderdeel uitmaken van de openbare ruimte.

 • Is er genoeg ruimte om fietsen te stallen in en rondom de gebouwen?

  Er komen 2106 fietsparkeerplaatsen. In de parkeerbehoefte voor bewoners wordt voorzien in de centrale fietsenbergingen. Bezoekers kunnen de fietsen plaatsen in de ‘fietsnietjes’ bij de ingangen.  

Klimaatveranderingen en water

 • Het klimaat verandert en er is steeds meer kans op hoosbuiten en wateroverlast? Hoe wordt dat voorkomen?

  De Zaanse Helden heeft een natuurinclusieve daktuin.  Dit heeft een afname van verharding tot gevolg. Hierin wordt het water opgevangen door de beplaning en daarmee vertraagd afgevoerd. Ook overtollig water van het dak wordt geloosd in het plangebied op het open water, onder andere in de nieuwe waterpartij. Dit nieuwe water wordt aangelegd om voldoende mogelijkheid te hebben water op te vangen

 • De afgelopen zomers waren er hittegolven. Hoe wordt er gezorgd dat het aangenaam blijft in de woningen en buitenruimte bij een hittegolf?

  In de buitenruimte komt er een nieuwe waterpartij. Dit zorgt voor verkoeling. Dit geldt ook voor de natuurinclusieve binnentuin en de nieuwe bomen. Tussen de gebouwen is er schaduw.

Buitenruimte en binnentuin

 • Hoe wordt de buitenruimte ingericht?

  Er komt een fiets- en wandelroute vanaf het Vurehout richting de Houtveldweg. Vanuit de natuurinclusieve binnentuin.

 • Er komt een natuurinclusieve binnentuin. Hoe gaat deze eruit zien?

  De natuurinclusieve binnentuin is op grond van de ontwikkelaar en maakt zodoende geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning. De ontwikkelcombinatie werkt de tuin uit en realiseert deze. Na realisatie wordt de tuin openbaar toegankelijk. Er is ruimte voor spel, natuur, verblijven en groen en de tuin is rolstoeltoegankelijk.

Bomen

 • Waarom worden er bomen gekapt?

  Om woningbouw mogelijk te maken, worden er bomen gekapt.

 • Hoeveel nieuwe bomen komen er voor terug?

  Om de mate van verdichting mogelijk te maken, is voor 41 bomen een kapvergunning aangevraagd. Voor al deze bomen geldt een herplantplicht met minimale stamdiameter van 10 centimeter welke zoveel als mogelijk in het plangebied moeten terugkomen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl