Veelgestelde vragen

Over de Verkadebuurt

Woningen & voorzieningen

 • Waarom heet het project Verkadebuurt? De straten Langestraat/ Ooivaarstraat/ Parkstraat/ Valkstraat/ Reigerstraat vormen van oudsheer de Verkadebuurt. Is dit een werktitel?

  Ja, dit is een werktitel. De Overtuinen A t/m D zijn aangemaakt als werknamen. Het gedeelte van Overtuinen A en B wordt tot nu de Verkadebuurt genoemd. Hierover moet nog een beslissing genomen worden.

 • Hoe gaat de inschrijving voor de sociale huurwoningen?

  Het inschrijven voor de sociale huurwoningen loopt via WoningNet. Vanaf wanneer dit kan is nog niet bekend.

 • Komt er horeca in de wijk?

  De Verkadevila krijgt in het bestemmingplan een brede gemengde bestemming. Horeca is dan ook een mogelijkheid.

Verkeer en bereikbaarheid

 • Waarom is er gekozen om Verkade te bevoorraden via de Verkadebuurt en niet via de Westzijde?

  Voor een goede en veilige afwikkeling van het verkeer komt er een directe verbindingsweg tussen de nieuwe ingang van de fabriek aan de oostkant en de Provincialeweg. Deze nieuwe verbinding kan, in tegenstelling tot de Westzijde, volgens het Duurzaam Veilig principe (verkeers)veilig worden ingericht. Door de vrachtwagens van Verkade ‘weg te halen’ van de Westzijde verbetert de verkeerssituatie op de Westzijde

 • Hoeveel vrachtwagens voor Verkade rijden er per dag/week door de wijk?

  Het aantal vrachtwagens is gemiddeld 45. Dit een representatief aantal tussen 7 uur ’s ochtends en 19:00 ’s avonds. Daarnaast rijden er ongeveer 28 bestelbusjes.

 • Is het wel veilig met die vrachtwagens door een woonbuurt?

  De nieuwe weg wordt zo gemaakt dat het veilig is om met vrachtverkeer door de nieuwe buurt te rijden. De weg wordt ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig. Deze principes zijn landelijk uitgerold en zorgen voor een zo veilig mogelijke verkeersomgeving. Langzaam verkeer maakt gebruik van een apart wegdeel en rijdt  niet op dezelfde weg als de vrachtwagens.

 • De geluidsoverlast door vrachtverkeer zal beperkt zijn, omdat deze voornamelijk over asfalt rijden.

  De geluidsoverlast door vrachtverkeer zal beperkt zijn, omdat deze voornamelijk over asfalt rijden.

 • Blijft de tunnel van Westerwatering onder spoor en Provincialeweg beschikbaar?

  Tijdens de bouwfase wordt de tunnel afgesloten en is deze voor langere tijd niet te gebruiken. Reden is dat hier woningen worden gebouwd en hier de grond moet worden opgehoogd.  

 • Komen er bruggen bij?

  Er komen drie nieuwe bruggen.

 • Wat gebeurt er tijdens de bouw met de huidige fietsroute over het gebied?

  De fietsroute wordt omgelegd. Hoe precies gaan we nog uitwerken.

Parkeren

 • Welke parkeernorm is gehanteerd?

  Gemiddeld is de parkeernorm 0,9 parkeerplaatsen per woning.

 • Geldt betaald parkeren in de Verkadebuurt?

  Ja, in de Verkadebuurt wordt betaald parkeren ingevoerd. Dit is mede om te voorkomen dat verkeer dat een andere bestemming heeft dan de Verkadebuurt te weren

 • Komen er invalide parkeerplaatsen bij?

  Indien dat nodig blijkt is het mogelijk om gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren. Omdat het hier uitsluitend om een woonfunctie zonder specifieke publieksaantrekkende functie is het niet mogelijk en noodzakelijk om algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te reserveren. Toekomstige bewoners die een gehandicaptenparkeerplaats nodig hebben kunnen dit via de gebruikelijke weg bij de gemeente aanvragen.

 • Komen er extra fiets parkeerplaatsen?

  In het plan worden fietsparkeerplaatsen meegenomen voor het woongedeelte. Bij meergezinswoningen worden ook fietsparkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd, bij eengezinswoningen niet.

 • Waar komen de extra parkeerplaatsen?

  De parkeerplaatsen zijn vastgelegd in het Stedenbouwkundig plan. In de verdere uitwerking kan het zijn dat deze nog verplaatst worden.

Architectuur

 • Hoe komen de nieuwe woningen eruit te zien?

  In het Stedenbouwkundig plan wordt aandacht besteed aan de beeldkwaliteit. Dit geeft een indruk van de architectuur. Bij de uitwerking van de woningen, komt er meer duidelijkheid over de exacte invulling van de beeldkwaliteit. Om de beeldkwaliteit van de nieuwe buurt te laten aansluiten bij de omgeving is de beeldkwaliteit passend bij het unieke industriële karakter van de Verkadefabriek.

 • Is er al een architect?

  Nee, het staat ontwikkelaars vrij een eigen architect te kiezen, net als de ontwikkelaar die de woningen gaat bouwen op de grond die nu nog van de gemeente is.

Openbare ruimte en duurzaamheid

 • Hoe wordt in het ontwerp rekening gehouden met klimaatverandering?

  De woningen worden duurzaam en met de aanleg van nieuw water is er voldoende ruimte voor wateropvang.In het Inrichtingsplan wordt uitgewerkt wat de beste plekken zijn voor bomen om bijvoorbeeld schaduwplekken te maken.

 • De vaart maakt deel uit van een ‘vleermuisroute’ met regelmatig gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. Wordt hier rekening mee gehouden? Komt er bijvoorbeeld vleermuisverlichting?

  We passen overal waar mogelijk vleermuisvriendelijke verlichting toe. Nu we overstappen op led-verlichting (veel energiezuiniger) is dit ook de kans om over te stappen naar een vleermuisvriendelijke kleur. Zeker bij nieuwe projectgebieden doen we dit. Met deze led-armaturen kan het licht veel beter gericht kan worden en ontstaat er geen strooilicht.

 • Komt er een hondenuitlaatplaats?

  Nee, is geen hondenuitlaatplaats in het plan opgenomen.

Geur Verkadefabriek

 • Krijgen nieuwe bewoners overlast van geur?

  Beide bedrijven produceren geur. Dit blijft beperkt tot de normen in geldende wetgeving.

 • Hoe wordt geur beperkt?

  De geur wordt beperkt door maatregelen aan de bronnen van geur. De Verkadefabriek onderzoekt nu ook of de geuruitstoot ook zonder schoorsteen kan worden beperkt.

 • Wie ziet erop toe dat de fabriek zich houdt aan de regels met betrekking tot geur uitstoot?

  Dit doet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Geluid Verkadefabriek

 • Gaat de fabriek meer of minder geluid produceren?

  Er zijn afspraken met Verkade over de maximale geluidsproductie op de dag, in de avond en de nacht. En er worden maatregelen genomen ter bescherming van de huidige en nieuwe bewoners.

 • Welke maatregelen worden genomen om geluidshinder tegen te gaan?

  Geluidsbronnen worden ‘ingepakt’. Het woongebouw aan de overkant van Verkade wordt uitgevoerd met een geluidsdove gevel.

 • Is er onderzoek gedaan naar de reikwijdte van geluid van de fabriek? En hoe ver reikt het dan?

  Ja, er is een geluidsrapport en hierin staat de geluidscontour beschreven op basis van de maximale geluidsnormen die Verkade mag produceren.

 • Wie ziet erop toe dat de fabriek zich houdt aan de regels met betrekking tot geluid?

  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ziet hier op toe.

Goglio

 • Blijft Goglio op de huidige locatie?

  Ja, Goglio blijft actief op de huidige locatie.

 • Is net als bij Verkade ook bij Goglio gekeken hoe ver het geluid en geur van Goglio in de Verkadebuurt komt?

  Ja, voor het bestemmingsplan is hier onderzoek naar gedaan. Hier is uitgekomen dat er geen overlast van stank of giftige stoffen zou moeten zijn.

Planning en procedures

 • Waarom heeft het zo lang geduurd?

  Na het vaststellen van het stedenbouwkundigplan in september 2019 door de raad werd een begin gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan. Tijdens het opstellen bleek dat niet kon worden voldaan aan de stikstofwetgeving. Tot op heden wordt gezocht naar de mogelijkheden waarbij zowel een woonwijk kan worden gebouwd en kan voldaan aan de stikstofwetgeving.

 • Gaan de werkzaamheden in fases?

  Ja, waarschijnlijk start het werk in het zuidelijk deel (dit deel is al voorbelast), vervolgens in het noordelijk deel.

 • Wanneer wordt het bestemmingsplan ingediend?

  Op dit moment zijn er nog onderzoeken over stikstof bezig. Het ontwerp-bestemmingplan zal in oktober 2023 ter inzage liggen. Dit betekent dat het in september naar het college van Burgemeester en Wethouders gaat. In november organiseren we een open inloopbijeenkomst zijn. Hier kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen. Iedereen heeft tot 6 weken na de ter inzageleging de mogelijkheid om te reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

 • Wanneer start de bouw?

  Volgens de huidige planning start de bouw op zijn vroegst in 2025.

 • Wanneer start de verkoop van de nieuwbouwwoningen?

  Dit hangt af van het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan gestart worden met bouwen. Het is aan de ontwikkelaars om vervolgens het moment van verkoop te plannen.

 • Wanneer zijn alle woningen klaar?

  Volgens de huidige planning kunnen we in 2025 starten met bouwen en zullen eind 2018 alle woningen klaar/opgeleverd zijn.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl