Veelgestelde vragen

Over de Verkadebuurt

Verkeer en bereikbaarheid

 • Waarom is gekozen voor deze ligging van de ontsluiting?

  Voor een goede en veilige afwikkeling van het verkeer komt er een directe verbindingsweg tussen de nieuwe ingang van de fabriek aan de oostkant en de Provincialeweg. Deze nieuwe verbinding kan, in tegenstelling tot de Westzijde, volgens het Duurzaam Veilig principe (verkeers)veilig worden ingericht. Door de vrachtwagens van Verkade ‘weg te halen’ van de Westzijde verbetert de verkeerssituatie op de Westzijde.

 • Hoeveel vrachtwagens voor Verkade rijden er per dag/week door de wijk?

  Het aantal vrachtwagens is gemiddeld 45. Dit een representatief aantal tussen 7 uur ’s ochtends en 19:00 ’s avonds. Daarnaast rijden er ongeveer 28 bestelbusjes.

  In het weekend is er geen vrachtverkeer. Bij uitzondering is het mogelijk dat er op zaterdag overgewerkt wordt maar dat komt zelden voor.

 • Is het wel veilig met die vrachtwagens door een woonbuurt?

  De nieuwe weg wordt zo gemaakt dat het veilig is om met vrachtverkeer door de nieuwe buurt te rijden. De weg wordt ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig. Deze principes zijn landelijk uitgerold en zorgen voor een zo veilig mogelijke verkeersomgeving.

 • Krijgen buurtbewoners overlast van meer auto's en parkeerdruk in de straat?

  De gemeente wil niet meer parkeerdruk in de omliggende wijk. De nieuwe bewoners moeten of een parkeerplek kopen op eigen terrein of voor een vergunning betalen. Die vergunning is alleen geldig in de Verkadebuurt en niet in de omliggende straten. Vooraf wordt bepaald of en hoeveel vergunningen per adres maximaal aangevraagd kunnen worden.

 • Blijft de tunnel van Westerwatering onder spoor en Provincialeweg beschikbaar?

  Ja, de tunnel blijft beschikbaar.

 • Hoe wordt de Verkadebuurt toegankelijk?

  Voor autoverkeer is er één toegang tot de Verkadebuurt, deze loopt vanaf de Provincialeweg het plangebied in. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen ook vanaf de (ventweg van de) Provincialeweg het plangebied in, zij hebben meerdere doorsteken vanaf de ventweg vanaf de Provincialeweg de Verkadebuurt in en uit. Daarnaast kunnen voetgangers en (brom)fietsers gebruik maken van de nieuwe brug richting het Verkadeterrein en van het (vernieuwde) Dik Trompad aan de noordoostelijke kant van het gebied.

 • Komen er bruggen bij?

  Er komen drie nieuwe bruggen.

Parkeren

 • Welke parkeernorm is gehanteerd?

  Gemiddeld is de parkeernorm 0,9 parkeerplaatsen per woning.

 • Geldt betaald parkeren in de Verkadebuurt?

  Ja, in de Verkadebuurt wordt betaald parkeren ingevoerd. Dit is mede om te voorkomen dat verkeer dat een andere bestemming heeft dan de Verkadebuurt te weren

 • Komen er invalide parkeerplaatsen bij?

  Indien dat nodig blijkt is het mogelijk om gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren. Omdat het hier uitsluitend om een woonfunctie zonder specifieke publieksaantrekkende functie is het niet mogelijk en noodzakelijk om algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te reserveren. Toekomstige bewoners die een gehandicaptenparkeerplaats nodig hebben kunnen dit via de gebruikelijke weg bij de gemeente aanvragen.

 • Komen er extra fiets parkeerplaatsen?

  In het plan worden fietsparkeerplaatsen meegenomen voor het woongedeelte. Bij meergezinswoningen worden ook fietsparkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd, bij eengezinswoningen niet.

 • Waar komen de extra parkeerplaatsen?

  De parkeerplaatsen zijn vastgelegd in het Stedenbouwkundig plan. In de verdere uitwerking kan het zijn dat deze nog verplaatst worden.

Architectuur

 • Hoe komen de nieuwe woningen eruit te zien?

  In het Stedenbouwkundig plan wordt aandacht besteed aan de beeldkwaliteit. Dit geeft een indruk van de architectuur. Bij de uitwerking van de woningen, komt er meer duidelijkheid over de exacte invulling van de beeldkwaliteit. Om de beeldkwaliteit van de nieuwe buurt te laten aansluiten bij de omgeving is de beeldkwaliteit passend bij het unieke industriele karakter van de Verkadefabriek.

 • Is er al een architect?

  Nee, het staat Parteon vrij een eigen architect te kiezen, net als de ontwikkelaar die de woningen gaat bouwen op de grond die nu nog van de gemeente is.

Openbare ruimte

 • Waar komen de ondergrondse afvalcontainers in de nieuwe wijk?

  Dit wordt vastgesteld in het Inrichtingsplan. In 2020 wordt gestart met het maken van dit plan.

 • Hoe wordt het groen ingericht in de Verkadebuurt?

  In het Stedenbouwkundig Plan is vastgelegd waar ruimte is voor een groene invulling van de openbare ruimte. Dit wordt vanaf 2020 uitgewerkt in een Inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

 • Hoe komt het stratenpatroon eruit te zien?

  Het stratenpatroon is vastgelegd in het Stedenbouwkundig Plan.

 • Waar kan ik straks mijn hond uitlaten?

  In het Inrichtingsplan wordt de plek voor het uitlaten van honden vastgelegd.

 • Krijgen de straten Verkade namen?

  Dat is nog niet bekend. De straatnamencommissie van de gemeente gaat in 2020 aan de slag om straatnamen vast te stellen.

Duurzaamheid

 • Hoe wordt in het ontwerp rekening gehouden met klimaatverandering?

  De woningen worden duurzaam en met de aanleg van nieuw water is er voldoende ruimte voor wateropvang.In het Inrichtingsplan wordt uitgewerkt wat de beste plekken zijn voor bomen om bijvoorbeeld schaduwplekken te maken.

Geur Verkadefabriek

 • Krijgen nieuwe bewoners overlast van geur?

  Beide bedrijven produceren geur. Dit blijft beperkt tot de normen in geldende wetgeving.

 • Hoe wordt geur beperkt?

  De geur wordt beperkt door maatregelen aan de bronnen van geur en door het bouwen van een nieuwe schoorsteen bij de Verkadefabriek.

 • Hoe hoog wordt de schoorsteen van de Verkadefabriek?

  De schoorsteen wordt 40 meter hoog.

 • Komt er een nieuwe schoorsteen of wordt een bestaande schoorsteen opgehoogd?

  Het wordt een nieuwe schoorsteen.

 • In hoeverre verandert het uitzicht van de buren als de schoorsteen wordt verhoogd?

  Er zijn bewoners voor wie de nieuwe schoorsteen zichtbaar is.

 • Wie ziet erop toe dat de fabriek zich houdt aan de regels met betrekking tot geur uitstoot?

  Dit doet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Geluid Verkadefabriek

 • Gaat de fabriek meer of minder geluid produceren?

  Er zijn afspraken met Verkade over de maximale geluidsproductie op de dag, in de avond en de nacht. En er worden maatregelen genomen ter bescherming van de huidige en nieuwe bewoners.

 • Welke maatregelen worden genomen om geluidshinder tegen te gaan?

  Geluidsbronnen worden ‘ingepakt’. Het woongebouw aan de overkant van Verkade wordt uitgevoerd met een geluidsdove gevel.

 • Is er onderzoek gedaan naar de reikwijdte van geluid van de fabriek? En hoe ver reikt het dan?

  Ja, er is een geluidsrapport en hierin staat de geluidscontour beschreven op basis van de maximale geluidsnormen die Verkade mag produceren.

 • Wie ziet erop toe dat de fabriek zich houdt aan de regels met betrekking tot geluid?

  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ziet hier op toe.

Goglio

 • Blijft Goglio op de huidige locatie?

  Ja, Goglio blijft actief op de huidige locatie.

 • Is net als bij Verkade ook bij Goglio gekeken hoe ver het geluid en geur van Goglio in de Verkadebuurt komt?

  Ja, net als bij Verkade wordt dat voor Goglio onderzocht.

Planning en procedures

 • Waarom heeft het zo lang geduurd?

  Het inpassen van woningbouw naast twee bedrijven vraagt veel onderzoek en overleg om overeenstemming te krijgen. Het doel is dat de bedrijven blijvend kunnen functioneren en er nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. De gemeente heeft een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt om een ontwikkeling met meer woningen mogelijk te maken die bijdraagt aan het terugdringen van het woningtekort. Om zo snel mogelijk te kunnen gaan bouwen, heeft de gemeente haar grond alvast voorzien van zand (voorbelasting ten bate van woningbouw).

 • Gaan de werkzaamheden in fases?

  Ja, waarschijnlijk start het werk in het zuidelijk deel (dit deel is al voorbelast), vervolgens in het noordelijk deel.

 • Wanneer start de verkoop van de nieuwbouwwoningen?

  Dit hangt af van het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan gestart worden met bouwen. Het is aan de ontwikkelaars om vervolgens het moment van verkoop te plannen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl