Behouden Haven vragen en antwoorden

Algemeen

 • Waar ligt de Behouden Haven?

  De locatie de Behouden Haven bevindt zich direct naast het winkelcentrum Westzijde midden in het centrumgebied van Zaandam. De plek bestaat nu met name uit parkeerplaatsen.

 • Waarom wordt de Behouden Haven aangepakt?

  Ondanks de centrale ligging, heeft de locatie de Behouden Haven nu niet de uitstraling die Zaanstad graag zou willen. De Behouden Haven bestaat nu uit een mix van functies en voorzieningen , en het gebied heeft een desolate uitstraling. Daarbij is de riolering in het gebied aan onderhoud toe. De gemeente ziet kansen om een aantal ontwikkelingen in de buurt tegelijkertijd op te pakken en daarmee de uitstraling van dit gebied in het centrum van Zaandam flink te verbeteren.

 • Wat is het plan voor de Behouden Haven?

  Het plan is om de verblijfskwaliteit en uitstraling van de buurt te verbeteren door gecombineerde nieuwbouw te realiseren (verpleeghuis Nieuw Saenden en de basisschool in één gebouw) en het creëren van een groenere uitstraling. Het ideaal is om een mooi en nieuw gebouw met gecombineerde functies te realiseren in verbinding met de buurt(bewoners) en de al aanwezige winkels. En om een goede samenhang te creëren tussen de gebouwen, wegen, parkeergelegenheid en groenvoorziening.

Samenwerking tussen de gemeente, De Zorgcirkel en Agora

 • Waarom willen Agora, De Zorgcirkel en de gemeente samenwerken?

  De gemeente, De Zorgcirkel en Agora zien door de komst van de school en sloop en nieuwbouw van de zorgwoningen een win-winsituatie om de verblijfskwaliteit en uitstraling van de buurt te verbeteren. De gemeente was bezig met het plan om een basisschool voor onderwijsorganisatie Agora te ontwikkelen en een groenere uitstraling te creëren. Intussen is duidelijk geworden dat het naastgelegen verpleeghuis Saenden van De Zorgcirkel is verouderd en dat nieuwbouw noodzakelijk is om te blijven voldoen aan de wensen voor wonen en welzijn. Door de bouw van een school te combineren met de nieuwbouw van het zorgcentrum Saenden, denken we samen het mooiste resultaat te behalen in de gehele ontwikkeling en de inrichting van een meer groene en vriendelijke ruimte.

 • Hoe gaat de samenwerking er precies uitzien? Wie doet wat?

  Op dit moment is het zo, dat de gemeente en De Zorgcirkel een intentieovereenkomst hebben getekend. Binnen deze overeenkomst onderzoeken de gemeente, De Zorgcirkel en Agora of een gezamenlijke aanpak van het gebied haalbaar is. Hierbij is het plan om een gecombineerde nieuwbouw te realiseren: Nieuw Saenden en de basisschool in één gebouw. De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijs. Dat houdt in dat de gemeente voor de onderwijsinstellingen moet faciliteren dat zij ruimte krijgen om scholen te kunnen bouwen. Als alle opties verkend door de betrokken partijen en duidelijk is dat één gebouw ontwikkeld gaat worden, dan trekken Agora en De Zorgcirkel vanaf dat moment samen op om het gebouw te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor de indeling van de openbare ruimte en zal ervoor zorgen dat die ingericht wordt.

 • Waar komt het gecombineerde gebouw te staan?

  Tijdens het haalbaarheidsonderzoek bekijken we wat de beste plek zal zijn voor het gecombineerde gebouw, rekening houdend met de doorstroming en leefbaarheid. Naar verwachting zal dit grotendeels op de plek van het huidige verpleeghuis zijn.

 • Waar mag ik over nadenken vanuit de buurt?

  Met name over de uitwerking van de omgeving om het nieuwe gebouw heen, dus over de inrichting van de openbare ruimte, kunt u meedenken. Omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd.

 • Waar gaan jullie samen mee aan de slag? Wat is de eerstvolgende stap?

  De eerste stap is een gezamenlijke schets van één gebouw te ontwikkelen en te bepalen of ontwikkeling hiervan goed haalbaar is. Zodra we een schets van het gebouw hebben, wordt die aan omwonenden getoond en gaan we in gesprek over de inrichting van de openbare ruimte in het gebied. Wanneer de bouw van een gecombineerd gebouw met Nieuw Saenden en een basisschool haalbaar blijkt, maken we plannen voor de realisatie. Het plan wordt het bij het college van B&W voorgelegd om over te besluiten, en vervolgens voorgelegd bij de gemeenteraad.

 • Waarom wordt er geen plan gemaakt om De Zorgcirkel en de basisschool niet als losse gebouwen van elkaar te ontwikkelen?

  Door de nieuwbouw van Saenden te combineren met de ontwikkeling van de basisschool, kunnen we samen het mooiste resultaat behalen in de gehele ontwikkeling en de inrichting van een meer groene en vriendelijke openbare ruimte. • In 2020 hebben wij met de hele buurt meegedacht over de toekomst van dit gebied, wat gaan jullie doen met alles wat daar is ingebracht?

  De wensen en suggesties die destijds ingebracht zijn, worden ook bekeken bij de totstandkoming van een ontwerp. Sommige elementen kunnen daar een plaats in krijgen en andere niet. We bouwen in de planvorming voort op de kennis en info die we al eerder hebben opgehaald en nemen omwonenden voor de toekomst graag mee in de verdere ontwikkelingen in dit proces. Specifiek voor de inrichting van de openbare ruimte wordt bewoners nog opnieuw gevraagd gaat worden wat zij belangrijk vinden als er ingericht gaat worden. Ook die input wordt samen met de belangen van andere stakeholders (zoals bijvoorbeeld de fietsersbond en de ondernemers) naast elkaar gelegd en gewogen in de totstandkoming van een plan daarvoor.

 • Hoe zit het met de opknapbeurt van de openbare ruimte?

  De opknapbeurt van de openbare ruimte wordt onderdeel van deze ontwikkeling. De omgeving en belangrijkste stakeholders worden hier ook bij betrokken. Over het ontwerp van het gebouw worden betrokkenen geïnformeerd en over de inrichting van de openbare ruimte eromheen kan actief worden meegedacht, onder meer via een klankbordgroep. Omwonenden krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

 • Wat gebeurt er met het oude plan voor enkel een school en een opknapbeurt van de openbare ruimte?

  Door de ontwikkeling van de basisschool met de nieuwbouw van Saenden te combineren, denken we samen het mooiste resultaat te behalen in de gehele ontwikkeling en de inrichting van een meer groene en vriendelijke openbare ruimte. Op het moment dat duidelijk wordt dat deze gecombineerde ontwikkeling haalbaar blijkt te zijn, komt het oude plan te vervallen.

 • Wat is de tijdsplanning? Wanneer zijn de plannen inzichtelijk en wat is de beoogde bouwtijd?

  Het komende jaar wordt onderzocht of het mogelijk is om de school en het verpleeghuis te combineren in één gebouw. Hiervoor is de intentieovereenkomst gesloten. Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek organiseren we een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Tijdens die bijeenkomst laten we het ontwerp voor het gecombineerde gebouw zien en informeren we de omwonenden en vragen we hun mening over de inrichting van de openbare ruimte eromheen. Omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd.

  Door de stijgende leerlingenaantallen en een tekort aan onderwijshuisvesting in de omgeving en de noodzaak voor nieuwbouw van Zorgcirkel Saenden, hopen we op een positieve uitslag voor de haalbaarheid en op een voorspoedige voortgang bij het uitwerken van de plannen en start van de uitvoering.

School

 • Waarom moet er een nieuwe basisschool komen?

  De school is hard nodig om tegemoet te komen aan het stijgende aantal leerlingen in het centrum van Zaandam. De gemeente heeft een zorgplicht om onderwijshuisvesting te realiseren.

 • Waarom komt de nieuwe basisschool op deze plek?

  Op basis van een uitgebreid locatieonderzoek heeft het college van B&W de Behouden Haven aangewezen. Dit zorgt voor een goede spreiding van schoollocaties.

De Zorgcirkel

 • Waarom moet Zorgcirkel Saenden vernieuwen?

  Zorgcirkel Saenden is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige wensen voor zorg en welzijn. Renovatie is niet mogelijk door de constructieve en energetische opzet van het huidige gebouw,  waardoor nieuwbouw de enige optie is.

 • Waar gaan de huidige bewoners van Saenden heen als dit plan doorgaat? En wat als het nieuwe gebouw klaar is?

  De Zorgcirkel zorgt ervoor dat de huidige bewoners van Saenden en de cliënten daaromheen de juiste zorg blijven krijgen. Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp en de bouwplannen, worden plannen gemaakt voor eventuele (tijdelijke) verhuizingen. Bewoners en naasten worden hierbij betrokken. Op de website van De Zorgcirkel vindt u meer informatie: www.zorgcirkel.nl/nieuwsaenden.

Heeft u vragen?

Neem contact op via behoudenhaven@zaanstad.nl.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl